Apel la o Adunare EuropeanA? privind Bunurile Colective

IniE�iativele civice E�i comunitare activeazA? pentru revitalizarea bunurilor colective urbane, rurale, E�tiinE�ifice E�i digitale E�i promovarea un viitor bazat pe participare democraticA?, echitate socialA? E�i durabilitatea mediului ambiant. AZn centrul acestor acE�iuni ce E�in de bunurile publice stau relaE�ii sociale ce aduc satisfacE�ie E�i bucurie E�i care regenereazA? mediul nostru interpersonal E�i fizic. Noi renunE�A?m la ideea cA? suntem doar indivizi consumatori interesaE�i doar de noi A�nE�ine sau A�n competiE�ie pe o piaE�A? a junglei. AZn fapt A�nsA?, noi ne mai considerA?m E�i cetA?E�eni grijulii, activi E�i cooperanE�i, care lucreazA? A�ntru menE�inerea echitA?E�ii E�i a bunA?stA?rii cartierelor, a oraE�elor E�i a societA?E�ilor.

AZntr-o perioadA? A�n care instituE�iile europene pierd susE�inere E�i se regA?sesc A�ntr-o crizA? profundA?, noi, fiind cetA?E�eni europeni, ne cerem Europa A�napoi. Noi suntem preocupaE�i de faptul cA? multe dintre guvernele noastre manifestA? tendinE�a de a favoriza interesele restrA?nse ale forE�elor de piaE�A? dominante A�n loc de a se A�ngriji de bunurile colective ale populaE�iei E�i ale planetei.

Noi suntem A�ngrijoraE�i de creE�terea inegalitA?E�ii E�i a excluziunii sociale, precum E�i de schimbA?rile climaterice care ne ameninE�A? viitorul. RegretA?m privatizarea A�n masA? E�i comodificarea care deja ne-au lipsit pe mulE�i dintre noi de bunurile colective pe care le A�mpA?rtA?E�im E�i care sunt esenE�iale pentru bunA?starea noastrA? fizicA?, socialA? E�i culturalA? E�i pentru demnitatea noastrA?.

 

ExperienE�a noastrA? privind bunurile colective

AcE�iunile ce E�in de bunuri colective se referA? la o reE�ea bazatA? pe cooperare E�i la iniE�iative locale de jos A�n sus, care deja sunt susE�inute de milioane de persoane A�n Europa E�i A�n lumea A�ntreagA?. Aceste iniE�iative creeazA? sisteme ce se autogestioneazA? E�i care satisfac necesitA?E�i importante E�i care deseori funcE�ioneazA? A�n afara pieE�elor dominante E�i a programelor de stat tradiE�ionale, propunA?nd noi structuri hibdrid.

 

Fiind adepE�ii acestei abordA?ri:

  • Noi construim E�i consolidA?m comunitA?E�i, utilizA?nd E�i A�mpA?rtA?E�ind cunoE�tinE�e, arte, culturA?, agriculturA? E�i tehnologie.
  • Noi dezvoltA?m proiecte de locuinE�e comune (co-housing), susE�inem agricultura localA?, trA?im A�n sate-eco E�i avem infrastructuri bazate pe comunitate E�i deE�inute de comunitate (ex. pentru energie, apA?, wi fi, culturA? E�i finanE�are).
  • Avem grijA? de E�i A�mpreunA?, A�n mod colectiv, gestionA?m resursele naturale (inclusiv apa, pA?durile, seminE�ele E�i animalele).
  • Noi creA?m E�i oferim gratuit muzicA?, imagini, programe soft, materiale educaE�ionale, cunoE�tiE�e E�tiinE�ife, etc.
  • Deja ne-a reuE�it sA? punem tuturor la dispoziE�ie anumite informaE�ii din sectorul public, inclusiv cercetA?ri finanE�ate din bugetul public, cunoE�tinE�e cu privire la sA?nA?tate E�i tehnologie.
  • AZncercA?m sA? facem instituE�iile democratice deja existente sA? fie mai deschise prin intermediul unor noi instrumente de democraE�ie participativA? E�i transparenE�A?.

 

Noi solicitA?m

Noi solicitA?m oferirea resurselor E�i a libertA?E�ilor necesare pentru a crea, gestiona E�i susE�ine bunurile noastre colective. Noi solicitA?m ca guvernele, locale E�i naE�ionale, precum E�i instituE�iile Uniunii Europene sA? faciliteze apA?rarea E�i sporirea bunurilor colective, eliminarea barierelor E�i a A�ngrA?dirilor, pentru a deschide uE�ile spre participarea cetA?E�enilor E�i prioritizarea bunurilor publice A�n toate domeniile de politici.

Aceasta cere o schimbare a structurilor tradiE�ionale de guvernare de sus A�n jos spre un proces de participare orizontalA? de luare a deciziilor A�n comunitate, privind proiectarea E�i monitorizarea tuturor formelor de bunuri publice. SolicitA?m tuturor adepE�ilor acestei abordA?ri sA? susE�inA? o miE�care europeanA? care va promova solidaritatea, colaborarea, cunoE�tinE�ele deschise E�i schimbul de experienE�A?, acestea fiind forE�ele care apA?rA? E�i consolideazA? bunurile publice.

De aceea, chemA?m E�i deschidem invitaE�ia de participare A�n cadrul unui proces participativ E�i incluziv european pentru dezvoltarea E�i gestionarea unei AdunA?ri cu privire la Bunurile Colective. AZmpreunA? putem continua dezvoltarea unei reE�ele vibrante, grijulii E�i regenerative de proiecte colective care sA? dea A�napoi bunurile colective europene oamenilor E�i mediului nostru natural.

 

Omnia sunt communia!

AZnregistreazA? apelul…